KVKK kapsamında Kişisel Verilerin Korunması Politikası

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat uyarınca, Etna İnşaat olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedileceği, saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği/aktarılabileceği, sınıflandırılabileceği ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre işlenebileceği hususlarında siz değerli ortaklarımızı bilgilendirmek isteriz.

Kişisel veriler; ad, soyadı, TC kimlik numarası olmak üzere kimlik, adres ve iletişim bilgileri gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi, sizlerin bir akdi ilişki içerisinde olduğu üçüncü kişi danışmanların, yüklenicilerin veya ortakların dahil olmak üzere sizin, aracılarınızın, çalışanlarınızın veya bizden almış olduğunuz hizmetler konusunda yetkilendirdiğiniz bir şahsın, esas itibariyle ilk adı, soyadı, telefon numaraları, e-posta ve iş adresi olmak üzere irtibat bilgilerine ilişkin şahsi ve/veya özel bilgiler içeren ve kullanımı, işlenmesi veya aktarımı ilgili yasa veya düzenleme kapsamında “kişisel veri” olarak düzenlenmiş olan irtibat verilerini ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz; hizmetlerimizin servis ve ürünlerimizin talep edilmesi, hizmetin tesisi ve sunulması, devamlılığı, ortaklık sonrası diğer işlemler ve sona ermesi ile faturalama, usulsüzlük, suistimal ve dolandırıcılık gibi durumların önlenmesi ve tespit edilmesi, size daha iyi hizmetler sunabilme ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında, hizmet ve iş geliştirme amacıyla analiz ve çalışmaların yapılması, ortaklık hizmetlerinin sunulması, taleplerinizi gerçekleştirme, şikayetlerinizi sonuçlandırma ve bilgilendirme, müşteri memnuniyetinin, tüketicilerinin eğilimlerinin, bağlılığının araştırılması ve ölçülmesi, çekiliş, hediye, teşekkür, kutlama, hatırlatma, Kooperatifimizin yaptığı işlemler ve yeniliklerinden haberdar etme faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, her türlü kötü niyetli kullanımların önlenmesi ve tespit edilmesi, hizmet ve servislerimiz hakkında bilgi edinmek, satın almak amacıyla kişisel verilerin beyan edilmesi/kaydedilmesi, size daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarımızı eğitme ve geliştirme, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı, ortaklarımız veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması, Kooperatifimiz hizmetlerine ilişkin kampanya ve tekliflerin kullanımınıza göre hazırlanması, sunulması, tanıtımı, hizmetlerimizin içeriği hakkında bilgilendirilmesi amaçlarıyla ve bunlarla sınırlı olmaksızın, elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması, trafik yönetimi, hizmet verilmesi, analiz edilmesi, çağrı merkezi, kooperatifimizin faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, strateji, planlama ve iş geliştirme, hizmet kalitesini ölçümlenmesi, finansal raporlama ve analiz, şikayet, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecek; sistemlerde ve arşiv merkezlerinde muhafaza altında tutulabilecektir.

I. Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri ; Kooperatif , kişisel verilerinizi aşağıdaki amaçlar ve hukuki sebepler dahilinde işlemektedir: – 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında sunulmakta olan ürün ve hizmetlerde kullanılması, – İlgili mevzuattan kaynaklanan saklama, bilgilendirme, raporlama ve ilgili diğer yükümlülüklerin yerine getirilmesi, – Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve diğer ilgili görevli/yetkili mercilerin bilgi ve belge taleplerinin karşılanması, – Kooperatifimizin diğer ürün / hizmetlerini sunulabilmesi, – Akdedilen kooperatif sözleşmesinin gereğinin yerine getirilmesi, ve – Ortaklık sözleşmesinin ifası nedeniyle, Kooperatifimizin bir Veri Kontrolörü (Avrupa Yasaları ve Düzenlemeleri kapsamında tanımlanan veya verilerin korunması ya da gizliliğe ilişkin yerel yasalar kapsamında ona karşılık gelen) sıfatıyla kişisel verileri elde etmesi, Kooperatifimizin kişisel verileri, hesap yönetimi, faturalama ve mutabakat; kooperatif faaliyetleri; güvenlik, sahteciliklerine belirlenmesi ve önlenmesi ve kişisel verilerin daha önce kamuya açık hale gelmiş olması kaydıyla, ortakların ve kooperatifin genel durumu ve mali analizi ve raporlama amacıyla, Kooperatifin kontrol ettiği veri tabanlarına kişisel verilerin dahil edilmesi için kişisel verileriniz işlenecek ve saklanacaktır. II. Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar; Kooperatifimiz, kişisel verilerinizi ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki kişi veya kuruluşlarla paylaşabilecektir: – Kooperatifler Kanunu, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili sair mevzuat uyarınca görevli ve yetkili kişi ve tüzel kişiler, – Ortaklık sözleşmeniz kapsamındaki hizmetlerin ifası ve kontrolü amacıyla Kooperatifimizin, kooperatif faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, kişi ve kuruluşlar ile diğer 3. kişiler. III. Kişisel verilerin toplanma yöntemi; İnternet sitesi, Kooperatifimizin mobil uygulamaları, sosyal medya mecraları, ortaklık sözleşmeleri ve ekinde sunulan belgeler aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. IV. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız; Kooperatifimize başvurmak suretiyle KVKK .11. Maddesi uyarınca haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı yazılı olarak kimlik fotokopinizle birlikte kooperatifimizin internet sitesinde yazılı faks numarasına ya da info@etnasaricicekevleri.com adresine ileterek, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, e) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, g) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. IV. Kişisel Verileriniz Nasıl Korunmaktadır? Kooperatifimiz , kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermektedir. Kooperatifimiz , kişisel verilere yetkisiz erişim veya bu bilgilerin kaybı, hatalı kullanımı, ifşa edilmesi, değiştirilmesi veya imha edilmesine karşı korumak için gerekli önlemleri almaktadır. Kooperatifimiz, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli fiziki, teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Ancak, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, internet sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Kooperatif bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir ve gerekli önlemleri alır. V. Değişiklikler Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Bu değişiklikler, değiştirilmiş yeni hüküm ve/veya politikaların internet sitesinde yayınlanmasıyla birlikte derhal geçerlilik kazanır. Değişiklik söz konusu olduğunda, internet sitemizde gerekli duyurular yapılacak olup, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.